GDPR

Spracovanie osobných údajov

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (zo dňa 25.5.2018), všeobecne známe pod skratkou GDPR, by sme vás radi informovali:
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Využívame ich výlučne za účelom komunikácie týkajúcej sa poskytovaných služieb v našej prevádzke.

K akým údajom máme prístup:
Prevádzka má prístup k osobným údajom klienta v rozsahu:
- meno a priezvisko
- telefónne číslo

Za akým účelom sú údaje zbierané:
Údaje, meno, priezvisko a telefónne číslo, sú zbierané výlučne za účelom využívania služieb, objednávania a komunikácie s klientom.

Na aké účely sú tieto údaje využívané:
Tieto údaje využíva prevádzka len pre vzájomnú komunikáciu, v žiadnom prípade ich neposkytuje tretím osobám a neslúžia na komerčné účely.

Ďalšie podmienky týkajúce sa ochrany osobných údajov:
1. Údaje poskytuje klient pri objednávaní služby dobrovoľne a je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, aké údaje poskytne.
2. Pri telefonickej objednávke, súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely komunikácie, klient potvrdí svojím podpisom pri prvej návšteve na prevádzke. Poskytnutie údajov je úplne dobrovoľné.
3. Raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek jednoducho odvolať. Prevádzka je rozsahom poskytnutého súhlasu viazaná a plne ho rešpektuje.

Ako zaobchádzame s údajmi klientov:
1. Prevádzka si ponecháva údaje klientov za obdobie posledných troch rokov. Staršie údaje sú vymazané. Vymazaním údajov dôjde k ich anonymizácii.
2. Ak sa klient rozhodne pre ukončenie vzťahu s prevádzkou a požiada o vymazanie údajov skôr, bude mu vyhovené bez zbytočného odkladu. Požiadavku o vymazaní osobných údajov, podá klient písomne.

Práva dotknutej osoby:
Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré o Vás máme sú nesprávne alebo neúplné, môžete nás požiadať o sprístupnenie informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Prosím, kontaktujte nás osobne alebo telefonicky.