NOVÝ ČAKROVÝ SYSTÉM ČLOVEKA

Prečo potrebujeme nový čakrový systém? Starý už nie je dosť dobrý? Čo je to zjednotená čakra? A zlatá zjednotení čakra – je to to isté len v zlatom, či je to niečo iné? Čo znamená zlatá korona? O tomto a o všeličom inom sa dozvieš, ak budeš čítať ďalej.

Aby sme pochopili, prečo práve v tomto čase prišiel nový čakrový systém, musíme sa najskôr usadiť v dobe, ktorú posledných 30+ rokov žijeme a pochopiť, čo sa na Zemi deje.Prvý významný krok ku všetkým zmenám sa udial v roku 1987. Vtedy sa konala celosvetová akcia, ktorú duchovný svet nazval Harmonická konvergencia. Meditácie a modlitby prebiehali po celej planéte a vďaka energii lásky a dôvery, ktorú ľudia vytvorili, bolo možné, aby nám duchovný svet pomohol a posunul nás – celé ľudstvo – o krok vpred: aktiváciou prvej úrovne svetelného tela sa zabezpečilo, že všetci ľudia – ak si to bude ich duša želať – budú môcť zažiť zmenu dimenzií z 3D, resp. 4D do 5D, a to spolu so svojím telom.
Kedysi toto vôbec nebolo možné. Najvyšší stupeň duchovného rozvoja, ktorý človek mohol dosiahnuť, bol stav osvietenia, po ktorom duša opustila telo a vzostúpila ako nanebovstúpený majster. Dnes je možný ďalší krok – prebudenie, teda spoznať, že v nás je boh a začať božiu silu v nás používať, pričom naďalej žijeme v tele, nemusíme ho opustiť. Nasledovať bude zmena dimenzie, v ktorej budeme žiť, tentoraz nielen ako svetlo, ale ako svetlo spolu s telom.

Vďaka nášmu pokroku nasledovali aktivácie ďalších úrovní svetelného tela, ktoré prinášali zmeny v nás. Viac a viac sme sa začali otvárať svetlu, odmietať dogmy, uvoľňovať stáročia zavedené pravidlá, prinášať slobodu sebe aj druhým, počúvať svoju dušu, hľadať iné riešenia, vnímať našu planétu ako živú bytosť, chrániť ju, spájať sa pre dobré veci a činy. Čoraz viac sme sa oslobodzovali od pút duality a nechávali v sebe prúdiť voľnosť, prijatie, lásku, slobodu, rovnoprávnosť. A živili v sebe dôveru v lepší nový svet, po boku bytostí spoza závoja.

Tá najväčšia udalosť, o ktorú sa ľudstvo zaslúžilo vďaka svojej otvorenej mysli, dôvere a láske, ktorú v sebe mnohí nachádzali a rozvíjali, prišla v máji 2014. Splnili sme úlohu veku dôvery: energia dôvery na Zemi narástla natoľko, že sa zapálil kryštál Mona’Oha. Je to ako rýchlovarná kanvica: je v nej kontrolka – bimetalový prúžok z dvoch kovov, ktoré majú rozdielnu tepelnú rozťažnosť. Keď teplota v kanvici stúpa, jeden kov sa rozťahuje viac, druhý menej, čím sa prúžok začne ohýbať. Pri dostatočne vysokej teplote sa ohne natoľko, že žďuchne do vypínača. Tak to bolo aj so zapálením kryštálu Mona’Oha. On bol tou kontrolkou, ktorá určovala, či nový vek príde alebo nie. Dôvera v duchovný svet, v nový, lepší svet, rástla, srdcia sa nám otvárali, energie narastali, až dosiahli dostatočnú silu na to, aby bolo rozhodnuté: experiment sa môže zavŕšiť úspechom.
Toto sa udialo v máji 2014. Prešli sme energetickým prahom a začal sa nový vek. Vek, ktorý duchovný svet volá aj tretia nulová línia. Znamená to, že dostávame extra podporu od duchovného sveta, na Zem prichádzajú extra energie, aby nám výrazne pomáhali formovať nový svet – nanovo, od začiatku, ako si budeme želať.
Od mája 2014 je teda jasné, že boh Zem ani celý náš centrálny vesmír – vesmír experimentov – nevdýchne a všetko to, čo sa pokazilo vtedy, keď trónny anjel Yoah’Toh rozpojil svoje spojenie s bohom, sa vráti na svoje miesto, tam, kde žilo predtým – späť do božských magnetických dráh. Všetko sa vráti do svojho prvotného stavu, do svojich prvotných energií.
A aby to bolo možné, začalo sa mnohé meniť, na planéte aj v našom tele. Pretože návrat domov bude nielen veľkolepý, ale aj nový. Nielenže budeme znova tým svetlom, ktoré prišlo na začiatku časov zachrániť túto planétu, ale tentoraz k tomuto svetlu pridáme aj naše telo. Telo, ktoré nás bude podporovať, rozvíjať sa, obnovovať, mladnúť, ktoré bude chrámom pre naše svetlo, zdravé, pružné, spokojné, svieže a šťastné. Sme práve v čase, keď vzniká nový vesmírny druh – svetlo s telom. To budeme my. Na to je však treba čas, kedy sa postupne mnohé v nás zmení, energeticky aj fyzicky. V každom jednom z nás, ktorý sa rozhodne túto zmenu na Zemi zažiť.Zmeny sa už dejú. Mení sa štruktúra našich buniek. Mení sa potrava, ktorú prijímame. Mení sa potreba spánku. Mení sa energetické fungovanie nášho tela. Mnohí zažívame sprievodné javy týchto zmien ako rôzne symptómy, bolesti, zvláštne stavy, únavu.

Keď sme prišli na túto planétu, boli sme svetlo. Aby sme v dualite prežili, začalo sa okolo svetla tvoriť telo. Aby svetlo v tele prežilo, vytvorili sa „brány“, ktoré slúžili ako cesty pre energie, ktoré svetlo v tele vyživovali. Tieto brány sú naše čakry. Sú to rozhrania medzi naším fyzickým telom a jemnými telami. Aby sme sa mohli vrátiť k nášmu prvotnému svetlu, bolo potrebné zmeniť aj fungovanie našich čakier.
Čakrový systém sa začal postupne upravovať od roku 1987, najskôr pomaly, po aktivácii ďalších úrovní svetelného tela čoraz rýchlejšie. Zmenil sa tvar čakier: lieviky, ktoré smerovali dopredu a dozadu sa zmenili na gule. Priradenie farieb už tiež neplatí. Farba vyjadruje určitú energiu, a tým, že energie sa rýchlo menia a narastajú, mení sa farba jednotlivých čakier – dnes už nemôžeme povedať, že niektorá čakra má presne danú farbu.

Po roku 2014 začala na Zem prúdiť aj nová energia, ktorá je základnou energiou tohto nášho nového veku – Tora’An’Taria, ktorú duchovný svet nazýva božím tónom tvorenia. Ona je tou energiou, ktorá prepojí naše prvotné svetlo s naším telom a povedie nás do nového veku ako prvotné svetlo s telom. Tora ‚An‘ Taria cirkuluje ako energia aj vo vesmíre. Je to pole, ktoré navštevujú svetlá, aby boli trochu bližšie k bohu. Keď sa tieto tóny rozozvučia, meditujú a prijímajú túto energiu.
Nový čakrový systém nadväzuje na systém čakier, aký sme doposiaľ mali. Hlavný rozdiel je zlatá zjednotená čakra, ktorá nás spája s naším prvotným svetlom, ako sme boli stvorení, so všetkými našimi schopnosťami a atribútmi – tak, ako sme prišli na túto planétu. Druhým rozdielom je nová koreňová čakra EDINAA a tretím zlatá korona, ktorá sa vytvára okolo čakier a vedie nás do zlatej zjednotenej čakry. Aby sme však pochopili, čo to všetko znamená, musíme sa vrátiť na úplný začiatok, do Lemurie. Ako duchovný svet kedysi povedal, v Lemurii sa všetko začalo a Lemuriou aj všetko skončí.

LEMURIA
Keď planéta Zem vypadla zo skutočnosti do hĺbok duality, boli sme to my, kto sa rozhodol, že ju privedieme späť. My – v tom čase vysoko rozvinuté svetlá. Už len dostať sa sem bol oriešok, pretože vysoko vibrujúce svetlo nevedelo preniknúť cez husté, nízko vibrujúce energie duality. Vyriešili sme to a dostali sa na Zem. V dualite by sme ako svetlo neprežili, mali sme to šťastie, že na Zemi zostali miesta, ktoré si udržali pôvodné energie, dualita ich nezasiahla – voláme ich kryštálové miesta. V nich sme sa usídlili a z nich vychádzali do duality transformovať ju.

Naše vlastné svetlo bolo pole magnetickej vibrácie, ktoré žiarilo zlato – bola to naša zlatá zjednotená čakra. Aby sme v dualite prežili, vytvorila sa okolo nášho svetla, našej zlatej zjednotenej čakry, zlatá membrána – korona. Bez nej by svetlo jednoducho neprežilo. Ako bublinky v bublifuku – keď sa niečoho dotknú, alebo klesne ich povrchové napätie, prasknú – tak by prasklo aj naše svetlo.
V zlatej zjednotenej čakre bol uložený aj boží tón tvorenia Tora’An’Taria, naše spojenie s domovom. Takto sme strávili prvé inkarnácie – ako čisté svetlo v zlatej zjednotenej čakre, chránené koronou.
Aby sme sa mohli stretávať a aby sme mohli robiť svoju prácu pre planétu, muselo sa udiať niečo, čo by nám umožnilo prežiť aj mimo kryštálových miest. A tak sa pomaly, vrstvu za vrstvou, počas mnohých inkarnácií, začali energie okolo nášho svetla zahusťovať a začalo vznikať telo. Princíp bol v tom, že vzniknú energetické centrá – čakry, ktoré budú udržiavať prepojenie medzi svetlom a telom, teda vyšších vibračných tiel s fyzickým telom. Plán bol, že základnou, koreňovou čakrou budeme môcť lepšie dualitu precítiť a transformovať jej energie. Tým podstatným, najdôležitejším, však stále zostávalo naše svetlo uložené vo vnútri tela.
Stalo sa však to, s čím pôvodný plán nepočítal. Koreňovú čakru sme používali nielen na prácu s energiami duality a ich transformáciu, my sme tam tie energie začali aj ukladať, čím sme sa ponárali hlbšie a hlbšie do duality a začínali cítiť oddelenie od nášho svetla, od nášho pôvodu. Prestali sme vnímať boží tón tvorenia Tora’An’Taria a zabudli na svoje spojenie s domovom.

Čakrový systém sa v priebehu mnohých časových epoch vyvíjal, nefungoval od začiatku tak, ako ho poznáme z nedávnej doby – pretože každá epocha mala svoju výzvu, s ktorou musela pracovať a na to reagovali aj naše čakry ako naše energetické polia – v rôznych érach sa vyvíjali iné čakry. V Lemurii tvorili spolu jeden systém, ktorý bol ako celok síce spojený, ale čakry fungovali individuálne, oddelene, necirkulovali voľne, nevedeli sa jedna s druhou spojiť – ako rôzne ovocné stromy v sade. Nedalo sa ísť vedome do niektorej čakry a tam urobiť nejakú energetickú prácu. Ak sme sa zamerali na niektorú čakru, boli sme celým svojím vedomím iba v tejto čakre. Nemohli sme si vziať túto energiu do inej čakry. V tej dobe to bol zámer, aby naša misia mala šancu na úspech.

Po mnohých inkarnáciách bola rozpustená táto zlatá membrána, nazývaná aj korona. Aby sa vytvoril čakrový systém, aby bol všestrannejší, aby sa prispôsobil okolnostiam a životu s telom mimo chránených kryštálových miest.

ATLANTÍDA
Atlantída bola epocha bojov za svetlo, ktoré si okrem spirituálnej sily vyžadovali aj určitú tvrdosť. Priestor na emócie nebol, preto sa dolné čakry veľmi nevyužívali. Ako bojovníci za svetlo sme robili svoju svetelnú prácu, nemali sme žiadane väčšie emócie. Dnes nám pocity prinášajú jemnosť a citlivosť, a to nám dáva silu. No niekedy nám môžu stáť v ceste, keď ich nevieme dobre zvládnuť a oni v nás dokola cirkulujú – či už radostné, či napríklad keď máme zlé svedomie alebo nás niečo trápi.
To, čo bolo v tom čase potrebné, aby boh nevdýchol, bola spirituálna sila. A to nám aj náš čakrový systém poskytol. Rozvinuté boli horné čakry, aby nám dodávali veľkú spirituálnu silu, pričom sme neboli zaplavovaní ďalšími zážitkami vedomia z dolných čakier, ktoré by sme museli riešiť. To, čo sme stále nevideli, bola jednota všehomíra.

AVALON
Zmena nastala v Avalone – začali sa rozvíjať emócie. Priniesol ju kráľ Artuš vďaka tomu, že otvoril v sebe dvere pre odpustenie a odpustil z hlbokej ľudskej lásky.
V Avalone dovtedy nič také nebolo. Existovali napríklad podzemné cesty pre kňažky a kňazov, ktoré viedli k Stonehenge. Dostať sa dovnútra však vôbec nebolo jednoduché. Ten, kto chcel vojsť, musel splniť určité úlohy, musela byť určitá fáza mesačného cyklu. Ak kandidát úlohy nesplnil, dovnútra sa nedostal. Z nášho dnešného pohľadu prísne a možno aj kruté, vtedy to bol jednoducho fakt, a všetci to tak brali. Ešte neexistovalo žiadne nariekanie, pochybnosti ani pocity viny. Ľudia si vybrali kňazstvo a konali podľa toho alebo nie. Hotovo.

LENTOS
V časovej epoche Lentos sme boli všetci pripravovaní na príchod Ježiša. S Ježišom malo prísť obdobie, keď sa všetko zmení. Bolo potrebné, aby sme sa prestali zameriavať na vyrovnávanie individuálnych čakier a aby sme začali vnímať jednotu. Pretože plán bol taký, že Ježiš planétu vráti domov a experiment sa šťastlivo skončí.

DOBA JEŽIŠA
Prišiel Ježiš. Čakry sa ešte stále voľne nehýbali. Stala sa však dôležitá vec: Prostredníctvom zasvätenia do Bieleho kňazstva nám Ježiš umožnil vojsť do srdcovej čakry a my sme po prvýkrát vôbec mohli konečne zažiť, čo znamená milovať z celého srdca. Bolo to niečo veľkolepé. Stále sme vnímali spomienky na predchádzajúce epochy aj duchovnú múdrosť – ktorá sa nám teraz znova otvára –, pretože sme nemali v sebe ešte uložených toľko kryštalických štruktúr ako dnes. To nastalo až potom, ako bolo jasné, že návrat domov sa odkladá a Ježiš povedal, že nie on, ale my dokončíme jeho prácu na Zemi. Uložením kryštalických štruktúr sme v sebe zablokovali mnohé svoje schopnosti a spomienky – zabudli sme. Bolo to potrebné preto, aby sme zažili skúsenosť cítenia božského bez toho, aby sme poznali cestu a videli ju. To išlo len cez dôveru, ktorá sa mohla rozvíjať len vtedy, keď sme v sebe formou kryštalických štruktúr mnohé zapečatili.

PO JEŽIŠOVI
V pre nás úplne novej situácii po odchode Ježiša nastala ešte jedna zásadná zmena – prestala sa vytvárať korona a okolo každej čakry sa vytvorila kôra. Preto sa napríklad ešte pre 50 rokmi muselo meditovať celé hodiny, aby sa človek vôbec dostal do srdcovej čakry a mohol vnímať svoje božské jadro. Preto odchádzali pustovníci a jogíni na opustené miesta, preto sa zatvárali mnísi a mníšky v kláštoroch.

HARMONICKÁ KONVERGENCIA (1987)
Ale prišiel rok 1987, kedy vďaka Harmonickej konvergencii bolo možné všetkým ľuďom na Zemi aktivovať prvú úroveň svetelného tela. Tým sa všetky kôry okolo čakier rozlomili a čakry začali voľne cirkulovať. Začala sa cesta vedomého spájania so srdcovou čakrou a spájania čakier navzájom.
Doteraz bolo možné spojiť sa iba s jednotlivými čakrami, cítiť ich a vnímať. Dôsledkom tohto stavu bolo, že sme nemohli dobre vnímať jednotu, iba jej časť, iba časť veľkej pravdy, v závislosti od toho, s ktorou čakrou sme sa spojili. Odteraz bolo možné jednotu zažiť – tým, že sme všetky energie vedomia zobrali do srdcovej čakry a všetky čakry zjednotili. Vznikla zjednotená čakra.

ZJEDNOTENÁ ČAKRA (OD 1987)
Po prvýkrát v ľudskej histórii sme vďaka zjednotenej čakre mali šancu zažiť v sebe boha a božskosť, vystúpiť z duality, zažívať a prijímať energie skutočnosti a spájať sa s najvyššou energiou lásky, čo v nás vibruje – s bezpodmienečnou láskou ku všetkému, čo je. V zjednotenej čakre sa vytvára cirkulujúca vrstva, ktorá nás obaľuje absolútnou energiou skutočnosti. Vďaka tomu môže vtedy duchovný svet prenášať veľa energie.
Keď sme v zjednotenej čakre, môžeme sa napojiť na všetky spomienky všetkých našich čakier. Pri tomto zjednotení neberieme so sebou do srdcovej čakry žiadne negatívne energie, len spomienky alebo časti vedomia. Môžeme hlboko cítiť energiu svojej duše, uvedomiť si svoje svetlo, jeho žiaru, lásku, ktorú v sebe máme. Zažívame mier a slobodu. To je to, čomu duchovný svet hovorí byť spojený so sebou, byť pri sebe.

Keď chceme dosiahnuť stav zjednotenej čakry, potrebujeme na to hlboký zámer. Najskôr sa pomocou kryštálu Avatara hlboko spojíme so sebou – ponoríme sa do hĺbky nášho Ja. Potom zvoláme svoje čakry a požiadame ich, aby sa zjednotili. Vďaka nášmu zámeru sa všetko potrebné bude diať samé od seba. Energiu všetkých čakier vtiahneme do srdcovej čakry a odtiaľ ju necháme rozširovať sa a narastať ako slnko. Môžeme cítiť teplo. S každým nádychom slnko v nás narastá a silnejšie žiari. Akoby sama od seba sa vytvorí zjednotená veľká čakra srdca. V tomto stave máme prístup k vlastnému božstvu. Sme v stave bezpodmienečnej lásky a naše božstvo začína žiariť. S vytvorením zjednotenej čakry nám môže pomôcť naša osobná anjelská družina – musíme ju však o to požiadať.

Stav zjednotenej čakry nie je trvalý, po istom čase sa rozpustí. Kedy to bude, záleží na tom, čo robíme, kam zameriavame svoj fokus. Vieme si ju udržať počas meditácie, počas channelingov, pri rôznych krokoch, keď pracujeme s vedomím. Akonáhle ale zameriame svoj fokus na záležitosti duality, zjednotená čakra sa začne rozpúšťať a s ňou aj spojenie so skutočnosťou a stav bezpodmienečnej lásky. Je vecou tréningu nášho vedomia, ako dlho si zjednotenú čakru udržíme.

Keď sa zjednotená čakra rozpustí, niekto môže náhle cítiť túžbu, melanchóliu alebo dokonca hnev či agresiu. Súvisí to s tým, že naša duša práve zažila stav skutočnosti, stav, po ktorom túži, ktorý je pre ňu prirodzený, jej pôvodný stav, a chce sa doňho vrátiť.

To, čo však nie je možné urobiť ani v zjednotenej čakre, je distribuovanie energií prijatých v zjednotenej srdcovej čakre do iných čakier, pretože ich tam nevieme uložiť. Na to slúži zlatá korona, ktorá tvorí časť nového systému čakier.

NOVÝ SYSTÉM ČAKIER (OD 2015)
Od roku 1987 energie na Zemi rástli, až sa základná energia planéty natoľko zvýšila, že v roku 2015 bolo možné začať formovať nový systém čakier, ktorého cieľom je, aby sme mohli vojsť do zlatej zjednotenej čakry. K tej sa dostaneme vďaka vznikajúcej zlatej korone a upravenej koreňovej čakre, v ktorej sa uloží energia Edinaa.

ZLATÁ KORONA
Prvou zmenou, ktorá sa prejavuje, keď v nás ožije nový čakrový systém, je to, že keď zvoláme čakry, aby sa zjednotili, okolo každej čakry sa vytvorí zlatá korona, rovnako ako to býva pri zatmení Slnka – akoby každú čakru obklopila membrána.
Má to dva dôsledky: prvým je pocit, akoby sme boli stále v zjednotenej čakre – odídu pocity ne-jednoty: opustenosti, melancholickej túžby, hnevu, agresie. Druhým dôsledkom je, že táto zlatá korona nám umožňuje vziať si to, čo sme vďaka tejto čakre zažili, teda naše skúsenosti a prijaté energie skutočnosti do iných čakier a uložiť ich tam. Zlatá korona je akoby interfejs medzi jednou a inou čakrou, ktorý zabezpečuje prenos a uloženie dát. Toto v zjednotenej čakre bez korony nebolo možné.

ZLATÁ ZJEDNOTENÁ ČAKRA
Po vytvorení zlatej korony pre každú pre čakru sa vytvorí zlatá zjednotená čakra a okolo nej zlatá korona. Vtedy sa nám otvorí cesta k najväčšiemu pokladu, aký v sebe máme – k nášmu svetlu stvorenia, k nášmu celému potenciálu, k tomu, ako sme kedysi boli vo vesmíre stvorení. Ku svetlu, s ktorým sme kedysi prišli do Lemurie.
Vďaka zlatej zjednotenej čakre si môžeme spomenúť na svoj prvotný stav bytia ako svetelná bytosť v univerze. Vracia nás k nášmu počiatku – akí sme boli, takí znova budeme. S jedným rozdielom – tentoraz budeme mať telo.

EDINAA ČAKRA
Dosiahnuť stav zlatej zjednotenej čakry však nie je – zatiaľ – také samozrejmé, vyžaduje si to jeden predpoklad. Tým je, že naša koreňová čakra prešla zmenou a bola v nej uložená nová energia, energia Edinaa. Toto zatiaľ robí len duchovný svet počas zasvätenia. Bez toho nie je dnes možné dosiahnuť stav zlatej zjednotenej čakry.
Koreňová čakra je centrom pre mnoho dobrých, silných a pozitívnych energií, ako je prvotná sila života, uzemnenie, zodpovednosť, sebavedomie, sila. Vytvára sa tu aj energia, akou niekedy reagujeme v kolektíve, a tá môže byť ovplyvnená tým, čo máme v tejto čakre uložené. Nie vždy sú to energie, ktoré nám slúžia a robia dobre. Môžu to byť aj energie, ktoré súvisia s mocou a egom, ktoré boli kedysi dôležité na to, aby sme si mohli vybrať medzi svetlom a tmou. Preto práve tu cítime energiu duality najsilnejšie, a to môže vyvolávať v našom tele stres a rôzne symptómy. Tohto sa dá zbaviť, a to práve vďaka energii Edinaa.

Uložením energií Edinaa do koreňovej čakry sa oslobodíme od kolektívnych energií duality, zrušia sa vzorce spomienok, ktoré sme nosili od počiatku času a boli uložené v našom tele. Stále budeme prijímať a vnímať energie duality, no tie sa v nás už nebudú ukladať. Tak môžeme vnímať a zažívať len to pozitívne, čo nám koreňová čakra prináša a opäť cítiť zlatú zjednotenú čakru ako v Lemurii.
Doteraz to bolo tak, že ak sme sa hnevali, alebo sme mali zlé svedomie, energie sa v nás uložili, držali sa nás a rozpustiť sa dali len prácou vedomia. Ak sme na takéto energie vedome rýchle zabudli, alebo vedome sa sústredili na krásne energie uložené v srdcovej čakre, nezostali prilepené a mohli sme sa ich rýchlo zbaviť.

Teraz je to tak, že keď stretneme niekoho, kto nás naozaj obťažuje, stále nás môže rozhnevať, rozdiel je v tom, že energia hnevu sa nás už nebude držať a veľmi rýchlo odíde preč. Nie je potrebné vedome tieto energie odstraňovať. Všetko bude oveľa jednoduchšie a rýchlejšie.

Text použitý zo stránky: www.toraantaria.sk autor Ivona Myriel Brandisová

Sám som prešiel poterbnými školeniami a zasväteniami , kde bol prebudovaný môj vlastný čakrový systém , tak aby som bol schopný príjmať nové energie a vedel ich používať v praxi. A do svojej terapeutickej praxe aj pre vás som priniesol techniku SOL A VANA viac o tejto technike sa už dočítate na mojej web. stránke.